top of page

Algemene voorwaarden

Mijn bedrijf is ontstaan vanuit een drive dat het ‘anders’ kan, dat het anders moet. Ik wil de juridische wereld opschudden en veranderen. Deze energie en passie zijn het vertrekpunt geweest van mijn missie: juridische rust voor iedere ondernemer. Hoe doe ik dat? Met juridische maatpakken. Ik kijk altijd naar wat je als ondernemer nodig hebt en wat bij je past. Hoe jij je als ondernemer naar buiten presenteert moet terugkomen in de juridische documenten.  Werk met documenten die echt bij jou en je bedrijf passen. 

 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden zoals hieronder omschreven. 

 

1. Definities 

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Akkerman.

 • Akkerman: Akkerman, de opdrachtnemer die de Diensten aanbiedt en uitvoert en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80800173.

 • Diensten: al hetgeen Akkerman ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.

 • Opdracht: al hetgeen tussen Akkerman en de Klant is overeengekomen.

 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Akkerman een Opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.

 • Partij(en): Akkerman en/of de Klant.


 

2. Toepasselijkheid

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Akkerman zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Akkerman uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Akkerman slechts bindend indien een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Akkerman zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 

 1. Alle aanbiedingen of offertes van Akkerman zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.

 2. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van Akkerman. Voorts komt een Opdracht tot stand doordat Akkerman zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Klant gegeven Opdracht. 

 3. Voor Opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

 

4. Herroepingsrecht 

 

 1. De Klant kan de Opdracht gedurende een bedenktijd van 2 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst en de bevestiging heeft ontvangen. 

 2. Op digitale producten, waaronder een e-book, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de directe levering van het product.

 3. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de Klant dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar Akkerman te melden. 

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. 

 

5. Wijzigingen

 

 1. Akkerman heeft te allen tijde het recht Opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voorwaarden te verbinden. 

 2. Wijzigingen in de Opdracht door de Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Akkerman te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Akkerman. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze de Klant extra in rekening gebracht.

 3. Indien wijzigingen in de Opdracht door de Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht betekent, is Akkerman gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst bij de Klant in rekening te brengen.

 4. Akkerman behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan de Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van de Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht. de Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

 

6. Inschakeling derden

 

Indien zulks naar het oordeel van Akkerman redelijkerwijs noodzakelijk is, is Akkerman gerechtigd om (namens en) voor rekening van de Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Akkerman de Klant hierover informeren.

 

7. Duur en beëindiging 

 

Bij een Opdracht voor bepaalde tijd is de werkelijke duur van de Opdracht mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de door de Klant ingeplande afspraken en de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Akkerman van de Klant verkrijgt. 

 

8. Leveringstermijn(en)

 

Door Akkerman opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Akkerman nimmer als fatale termijnen. Ingeval van overschrijding door Akkerman van enige termijn is Akkerman eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim. 

 

9. Medewerking door de Klant

 

 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Akkerman meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 

 

10. Adviezen 

 

 1. Akkerman kan - indien daartoe opdracht is gegeven - een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. De Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd. 

 2. De aard van de Dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Akkerman kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van de Klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van de Klant en diens medewerkers.

 

11. Prijzen

 

 1. Voor alle door Akkerman ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden is de Klant een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

 2. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend. 

 

12. Facturering en betaling

 

 1. De Klant dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 2. De Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die Akkerman op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Akkerman bevoegd de (verdere) nakoming van alle Opdrachten met de Klant op te schorten.

 3. Bij een niet tijdige betaling door de Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 4. Zonder schriftelijke toestemming van Akkerman is het de Klant niet toegestaan haar betalingsverplichting(en) jegens Akkerman op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van de Klant op Akkerman, uit welke hoofde dan ook.

 

13. Privacy

 

 1. Partijen houden zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij. 

 2. De Klant stelt Akkerman onmiddellijk in kennis indien naar de mening van de Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. 

 3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Akkerman mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Akkerman door of namens de Klant verwerkt worden.

 

14. Klachten

 

 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Akkerman. Na verloop van deze termijn wordt de Klant geacht haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven. 

 2. Als de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de Diensten, dan zullen de Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden geleverd. 

 3. Akkerman is niet verplicht om de Diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw te leveren indien: 

 1. de Klant de aanwijzingen van Akkerman gegeven adviezen rondom de Diensten niet juist heeft opgevolgd; 

 2. de Klant de (resultaten van) betreffende Diensten niet of niet juist heeft gebruikt of het gebruik niet overeenkomt met de aan Akkerman bekend gemaakte doelstellingen. 

 

15. Beëindiging en  ontbinding

 

 1. Partijen kunnen de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de Opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere Partij te worden bekend gemaakt. 

 2. Akkerman behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

 3. In geval van een van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

 

16. Overmacht

 

 1. Akkerman is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kan worden nagekomen.

 2. In geval van overmacht is Akkerman gerechtigd hetzij de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Akkerman tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Akkerman bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht.

 

17. Aansprakelijkheid

 

 1. Akkerman zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

 2. Onverminderd de elders in de Opdracht of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Akkerman, is de aansprakelijkheid van Akkerman beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.

 3. De aansprakelijkheid van Akkerman voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. 

 4. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Akkerman, dan wel van door Akkerman ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Akkerman te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.

 5. Akkerman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst. 

 6. Ieder vorderingsrecht van de Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

18. Geheimhouding 

 

 1. De Klant zal - behoudens schriftelijke toestemming van Akkerman - alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. 

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Akkerman werkwijze en/of verslaglegging aangaande de Opdracht van de Klant. 

 3. De geheimhoudingsverplichting legt de Klant ook de door haar in te schakelen derden op. 

 

19. Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door Akkerman vervaardigde documenten en overige door Akkerman geleverde zaken berusten bij Akkerman, of toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan de Klant overgedragen. .

 

20. Boete

 

Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 13, 18 en 19 van deze Algemene voorwaarden verbeurt de Klant ten behoeve van Akkerman zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Akkerman op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

 

21. Overige bepalingen

 

 1. Akkerman mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen. 

 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

 3. In alle gevallen waarin de relatie tussen de Klant en Akkerman eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Akkerman en de Klant is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Akkerman bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

bottom of page